Trường Trung Học Cơ Cở Trường Chinh

Kế hoạch tuyển sinh 6 năm học 2013-2014 của PGD

      UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 394 /KH-GDĐT                              Tân Bình, ngày 30  tháng 5  năm 2013   

                                                         

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

Năm học 2013 - 2014

_________________________

 

 Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

 Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014;

 Căn cứ Công văn số 546/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2012-2013 trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ;

 Căn cứ Công văn số 1133/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6  năm học 2013 – 2014;

 Căn cứ Công văn số 1536/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, 6 và 10 trong khuôn khổ Chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2013 – 2014;

 Căn cứ Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014;

 Căn cứ Kế hoạch trường, lớp, học sinh của quận Tân Bình năm học 2013-2014.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 các trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Tân Bình năm học 2013-2014 như sau:

I/- YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:

1- Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình được vào học lớp 6 ở các loại hình trường (công lập, dân lập, tư thục, giáo dục thường xuyên), thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục của Quận. Ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa bàn Quận nếu đủ điểm tuyển.

2- Thực hiện tuyển sinh công khai, nghiêm túc, công bằng; ngăn chặn tiêu cực trong việc chạy trường.

3-  Không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào.

4- Điều kiện tuyển sinh theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo.

II/- PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

Kết hợp xét tuyển theo nguyện vọng của học sinh với phân tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III/- ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1-Những học sinh lớp 5 các trường tiểu học trong quận Tân Bình đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có hồ sơ hợp lệ và tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi      (theo giấy khai sinh hợp lệ).

2- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

          * Ghi chú:

- Đối với học sinh học ngoài Quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết trong giai đoạn xét chuyển trường.

- Học sinh có nguyện vọng học trường ngoài công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên nào thì đăng ký học tại trường đó để xét tuyển.

- Các trường phổ thông dân lập, tư thục cấp THCS-THPT trên địa bàn Quận phải ưu tiên nhận học sinh các trường tiểu học thuộc quận Tân Bình.

IV/- HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1.      Đơn xin dự tuyển (do nhà trường phát) có dán ảnh 3 x 4.

2. Học bạ cấp tiểu học (bản chính) có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học; học bạ các lớp tăng cường ngoại ngữ (bản chính). Trường hợp bị mất học bạ thì Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có xác nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận.

+ Giấy xác nhận kết quả học tập cấp Tiểu học (nếu có).

+ Giấy hoàn thành chương trình cấp tiểu học.

2.      Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

4.  Hộ khẩu thường trú hoặc KT3 ở quận Tân Bình (nếu có).

5. Giấy xác nhận chế độ diện ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

V/- THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH:

1.Mỗi trường trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học cơ sở thành lập một hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận ra quyết định thành lập gồm :

a. Chủ tịch :  Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng

b. Phó Chủ tịch:  Phó hiệu trưởng

c. Thư ký: Thư ký Hội đồng trường hoặc chọn trong các tổ trưởng chuyên môn .

d. Ủy viên:  Chủ tịch công đoàn cơ sở, tổng phụ trách Đội và chọn các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo đúng Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

VI/- TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:

1. Nguyên tắc xét tuyển:

a- Học sinh lớp 5 đã theo học tại các trường tiểu học (công lập, dân lập, tư thục) trên địa bàn Quận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học đều được phân tuyến vào trường THCS công lập trong Quận theo địa bàn gần trường tiểu học đã học.

b- Để khuyến khích tinh thần thi đua học tập và động viên học sinh có nhiều cố gắng đạt kết quả tốt trong học tập, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển sinh theo 2 giai đoạn:

                  + Giai đoạn 1: Xét tuyển theo nguyện vọng.

                  + Giai đoạn 2: Phân tuyến theo địa bàn trường tiểu học.

2. Điểm xét tuyển:

tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và Toán..

3. Thứ tự ưu tiên xét tuyển:

- Hội đồng xét tuyển căn cứ hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Nếu đồng điểm xét tuyển thì xét thêm các tiêu chí sau: học sinh là con em người Hoa; học sinh có hộ khẩu hoặc KT3 ở quận Tân Bình, học sinh giỏi, học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích.

      - Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh.

      4. Thời gian tuyển sinh:

      Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2013 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 năm 2013.

VII/- KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6:

A/ XÉT TUYỂN LỚP 6 TIẾNG PHÁP TĂNG CƯỜNG:

1/ Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

STT

TRƯỜNG

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

1

THCS Ngô Sĩ Liên

2

70

2/ Đối tượng:

Học sinh lớp 5 tiếng Pháp tăng cường của trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học có học lực môn cả năm của năm học lớp 5 môn tiếng Việt và môn Toán đạt loại khá trở lên và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên.

3/ Tổ chức xét tuyển:

- Ban giám hiệu trường Tiểu học Trần Quốc Toản lập danh sách học sinh đủ điều kiện vào lớp 6 tiếng Pháp tăng cường trình Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học; Phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

4/ Công bố danh sách:

Ngày  15 tháng 7 năm 2013  tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản và trường THCS Ngô Sĩ Liên.

 5/ Làm hồ sơ nhập học:

Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học cho con em tại trường THCS Ngô Sĩ Liên từ ngày 16 tháng 7 đến  20 tháng 7 năm 2013.

B/ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 TIẾNG TRUNG TĂNG CƯỜNG:

1/ Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

STT

TRƯỜNG

SỐ LỚP

SỐ HỌC SINH

1

THCS Phạm Ngọc Thạch

2

70

2/ Đối tượng:

Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm học lực môn cả năm của năm học lớp 5 môn tiếng Việt và môn Toán đạt loại Khá trở lên. Ưu tiên cho học sinh con em người Hoa.

3/ Tổ chức xét tuyển:  

- Phụ huynh trực tiếp đăng ký cho con em dự tuyển tại trường THCS Phạm Ngọc Thạch từ ngày 15 tháng 6 đến  25 tháng 6 năm 2013.

4/ Công bố danh sách:

Ngày 15 tháng 7 năm 2013 tại trường THCS Phạm Ngọc Thạch (sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt danh sách).

5/ Đăng ký nhập học:

Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học cho con em tại trường THCS Phạm Ngọc Thạch từ ngày 16 tháng 7 đến 20 tháng 7 năm 2013.

C/ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG :

1/ Chỉ tiêu tuyển sinh: các trường có lớp 6 tiếng Anh tăng cường :

 

TT

TRƯỜNG THCS

TRƯỜNG TIỂU HỌC

1

Ngô Sĩ Liên

Lê Văn Sĩ

2

Âu Lạc

Hoàng Văn Thụ

3

Nguyễn Gia Thiều

Đống Đa

4

Trần Văn Đang

Bạch Đằng

5

Tân Bình

Bành Văn Trân, Nguyễn Văn Trỗi

6

Võ Văn Tần

Lê Thị Hồng Gấm

7

Ngô Quyền

Nguyễn Khuyến, Tân Trụ

8

Trường Chinh

Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền

9

Hoàng Hoa Thám

Yên Thế, Sơn Cang, Tân Sơn Nhất

2/ Đối tượng:

Học sinh lớp 5 tiếng Anh tăng cường của các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm trung bình cộng 04 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết của chương trình tiếng Anh tăng cường từ 6 điểm trở lên.

 3/Tổ chức xét tuyển:

            - Hiệu trưởng trường tiểu học lập danh sách học sinh đủ điều kiện vào lớp 6 tiếng Anh tăng cường nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt trước ngày 15 tháng 6 năm 2013.

           - Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt danh sách và gửi cho trường tiểu học, trung học cơ sở sau khi có kết quả xét tuyển theo nguyện vọng của học sinh học chương trình tiếng Anh tăng cường.

          - Trường công bố kết quả: ngày 06 tháng 7 năm 2013.

* Lưu ý: Đối với loại hình lớp học tăng cường ngoại ngữ, hàng năm Hội đồng trường có trách nhiệm xem xét và báo cáo với phòng Giáo dục và Đào tạo đưa ra khỏi chương trình các học sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung.

D/ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6:

1/ GIAI ĐOẠN 1: XÉT TUYỂN THEO NGUYỆN VỌNG

1.1/ Đối tượng:

- Học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học và đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền và diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Học sinh đủ điều kiện vào lớp 6 tiếng Anh tăng cường và đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền và diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

được xét tuyển theo nguyện vọng vào các trường trung học cơ sở có mở lớp tiếng Anh tăng cường (không tham gia xét tuyển tại các lớp thường).

1.2/ Điều kiện làm đơn xét tuyển:

- Học sinh các trường tiểu học trong Quận có đủ điều kiện nộp đơn xin xét tuyển vào lớp 6 theo nguyện vọng ở bất kỳ một trường THCS công lập nào trên địa bàn Quận.(Mỗi học sinh chỉ được làm đơn xét tuyển vào một trường THCS). Nếu học sinh gởi đơn tới hai hay nhiều trường, hội đồng tuyển sinh Quận sẽ hủy kết quả xét tuyển.

- Nếu không có nguyện vọng thì học sinh sẽ được Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ vào học lớp 6 một trường THCS công lập theo địa bàn gần trường tiểu học đã học (phụ huynh không cần phải làm đơn).

1.3/ Chỉ tiêu xét tuyển:

- Hội đồng tuyển sinh trường THCS xét tuyển với số lượng không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2013 - 2014 do Phòng Giáo dục và Đào tạo giao.

- Trong quá trình xét tuyển nếu chưa đủ chỉ tiêu xét 20%; hội đồng tuyển sinh trường sẽ ưu tiên xét tuyển thêm :

            + Danh hiệu học sinh giỏi 4 năm và diện ưu tiên, khuyến khích.

            + Danh hiệu học sinh giỏi 3 năm và diện ưu tiên, khuyến khích.

            + Học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ Flyers (tăng cường tiếng Anh).

1.4/ Căn cứ xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và Toán.

- Thứ tự ưu tiên xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển đã xác định lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Hội đồng tuyển sinh của từng trường THCS sẽ xây dựng quy chế tuyển sinh phù hợp với với điều kiện thực tế của trường và địa phương.

1.5/ Thời gian nộp đơn theo nguyện vọng:

- Học sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển theo nguyện vọng tại trường THCS từ ngày 15 tháng 6 đến 16 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2013.

- Hội đồng tuyển sinh của trường lập danh sách học sinh trúng tuyển và biên bản xét tuyển nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo (kèm theo USB) ngày 27 tháng 6 năm 2013.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tuyển sinh giai đoạn 1 của các trường từ ngày 28 tháng 6 đến 05 tháng 7 năm 2013.

- Trường công bố kết quả xét nguyện vọng: ngày 06 tháng 7 năm 2013.

1.6/ Hồ sơ xin xét tuyển vào lớp 6 theo nguyện vọng gồm:

+ Đơn xét tuyển (do nhà trường phát).

+ Giấy xác nhận kết quả học tập cấp Tiểu học (bản chính do Hiệu trưởng trường tiểu học cấp).

+ Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

2/ GIAI ĐOẠN 2: PHÂN TUYẾN THEO ĐỊA BÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC

Việc xét tuyển đại trà được thực hiện ngay sau khi đã xét tuyển theo nguyện vọng và vào các lớp ngoại ngữ tăng cường. Trường tiểu học sẽ gởi giấy chứng nhận vào lớp 6 công lập có ghi rõ tên trường THCS cho từng học sinh. Đảm bảo học sinh nào cũng có chỗ học lớp 6 năm học 2013 - 2014.

- Thời gian thực hiện:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ tuyến và chỉ tiêu (kèm theo danh sách học sinh) vào từng trường THCS công lập ngày 13 tháng 7 năm 2013.

+ Nếu số học sinh của một trường tiểu học được phân bổ đến nhiều trường THCS thì danh sách học sinh vào trường nào do Hiệu trưởng trường tiểu học lập (căn cứ trên địa bàn cư trú của học sinh và ưu tiên cho học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương).

+ Trường tiểu học, trường THCS niêm yết danh sách học sinh lớp 6 năm học 2013 - 2014 tại trường vào ngày 15 tháng 7 năm 2013.

XIII/- HỒ SƠ NHẬP HỌC:

Căn cứ vào danh sách học sinh vào lớp 6 năm học 2013-2014, Hội đồng tuyển sinh trường THCS tiếp nhận hồ sơ học sinh (nộp cá nhân, không chuyển tập thể từ trường tiểu học sang).

1/ Hồ sơ nhập học gồm:

- Giấy chứng nhận vào lớp 6 công lập (do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp).

- Đơn xin nhập học (do trường THCS phát).

- Lý lịch học sinh (do trường THCS phát).

- Giấy xác nhận kết quả học tập cấp Tiểu học (do Hiệu trưởng trường tiểu học cấp).

- Giấy hoàn thành chương trình cấp tiểu học.

- Học bạ tiểu học (bản chính) có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học của Hiệu trưởng.

- Giấy khai sinh hợp lệ (Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tính hợp lệ và hợp pháp của khai sinh khi tiếp nhận).

2/ Thời gian nhận hồ sơ:

- Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ từ 16 tháng 7 năm 2013 đến 16 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2013.

            * Các trường hợp học sinh có hộ khẩu thường trú quận Tân Bình nhưng học tại các trường tiểu học Quận, Huyện khác thì hội đồng tuyển sinh của Quận kết hợp với hội đồng tuyển sinh của các trường sẽ bắt đầu xem xét giải quyết sau ngày 22 tháng 7 năm 2013 căn cứ trên kế hoạch chỉ tiêu giao.

- Ban Giám hiệu các trường THCS cần phổ biến rộng rãi thời gian nộp hồ sơ cho phụ huynh biết để nộp đúng thời hạn. Sau thời gian này, nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học thì xem như học sinh không học ở trường nữa. Nhà trường báo cáo số liệu tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 7 năm 2013.

IX- ĐỐI VỚI HỌC SINH HỌC NGOÀI QUẬN:

- Tiếp nhận học sinh chuyển trường, tùy vào điều kiện thực tế Hội đồng tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ xét cụ thể từ  ngày 01 tháng 8 đến ngày 07 tháng 8 năm 2013.

- Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học ở ngoài Quận muốn xin học cần có một trong các điều kiện sau:

+ Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 ở quận Tân Bình.

+ Có cha mẹ là công chức, viên chức cơ quan nhà nước, quân đội, công an trên địa bàn quận Tân Bình.

+ Cha mẹ có công đóng góp xây dựng quận Tân Bình, xây dựng sự nghiệp giáo dục. 

Đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở thông báo rộng rãi, giải thích chu đáo cho phụ huynh biết và thực hiện đúng thời gian nội dung kế hoạch đề ra.            

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD-ĐT/TP. HCM;

- TT Quận ủy;                    

- TT UBND Q;                

- Đ/c Kim Hồng –PCT/UBNDQ;                                                                      (Đã ký)                                                           

- CT, PCT/VX UBND 15P;        

- Các trường TH, THCS;                 

- Lưu.                                                                                                                                                                    

                                                                                            Nguyễn Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG

31/5/ – 04/6/2013

- Hoàn thành danh sách học sinh lớp 5 được công nhận “Hoàn thành chương trình cấp tiểu học”

Hiệu trưởng các trường tiểu học.

- Lập danh sách học sinh đủ điều kiện vào lớp 6 tiếng Pháp tăng cường báo cáo về Sở GD&ĐT và trường Ngô Sĩ Liên.

HT trường TH Trần Quốc Toản.

- Lập danh sách học sinh đủ điều kiện vào lớp 6 tiếng Anh tăng cường báo cáo về Phòng Giáo Dục và Đào tạo (trường TH Lê Văn Sĩ, TH Nguyễn Thanh Tuyền, TH Tân Sơn Nhất , TH Hoàng Văn Thụ, TH Đống Đa, TH Bạch Đằng, TH Bành Văn Trân, TH Lê Thị Hồng Gấm, TH Nguyễn Văn Trỗi, TH Nguyễn Khuyến, TH Trần Quốc Tuấn, TH Yên Thế, TH Sơn Cang, TH Tân Trụ).

HT trường Tiểu học có liên quan.

06/6 – 11/6/2013

- Trường tiểu học trả hồ sơ cho học sinh gồm: học bạ, khai sinh, Giấy xác nhận kết quả học tập cấp tiểu học.

Hiệu trưởng các trường tiểu học.

15/6 – 25/6/2013

- Nhận hồ sơ xét tuyển lớp 6 theo nguyện vọng.

- Nhận hồ sơ xét tuyển lớp 6 tiếng Hoa tăng cường.

 

-Trường THCS

-Trường Phạm Ngọc Thạch

27/6/2013

- Trường THCS nộp danh sách học sinh xin xét tuyển vào lớp 6 theo nguyện vọng về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Các trường THCS

28/6 – 05/7/2013

- PGD&ĐT xét duyệt danh sách vào lớp 6 theo nguyện vọng của các trường THCS.

- P.GD&ĐT

06/7/2013

- Công bố danh sách học sinh lớp 6 theo nguyện vọng.

- Công bố danh sách học sinh lớp 6 tiếng Anh tăng cường.

 

- Hiệu trưởng trường tiểu học làm việc với Phòng giáo dục và Đào tạo về việc lập danh sách phân tuyến học sinh vào lớp 6.

- Các trường THCS.

Trường TH, THCS có lớp TATC.

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

07/7-12/7/2013

- PGD&ĐT và hiệu trưởng TH, THCS làm việc về kế hoạch phân tuyến.

- PGD&ĐT in danh sách và giấy phân tuyến vào lớp 6.

- P.GD&ĐT, TH, THCS

- PGD&ĐT.

13/7/2013

- PGD&ĐT phân bổ học sinh vào lớp 6 theo tuyến.

- PGD&ĐT

15/7/2013

- Công bố danh sách học sinh lớp 6 tiếng Hoa tăng cường.

 

- Công bố danh sách học sinh tiếng Pháp tăng cường.

 

 

 - Các trường TH, THCS công bố danh sách học sinh lớp 6 vào trường mình (gồm cả theo nguyện vọng và theo phân tuyến).

- Trường Phạm Ngọc Thạch.

- TH Trần Quốc Toản, THCS Ngô Sĩ Liên.

- Trường TH, THCS

16/7 – 20/7/2013

- Học sinh lớp 6 đăng ký nhập học theo danh sách niêm yết tại trường THCS (có Phòng giáo dục và Đào tạo duyệt)

- Học sinh.

29/7/2013

- Các trường THCS báo cáo số liệu tuyển sinh lớp 6 về Phòng giáo dục và Đào tạo, đề xuất xin tuyển bổ sung nếu trường còn chỉ tiêu.

Trường THCS

01/8 – 07/8/2013

- Các trường THCS nhận học sinh chuyển trường (có giấy giới thiệu của Phòng GD&ĐT)

Trường THCS

15/8/2013

- Học sinh tựu trường.

Học sinh

 

Các tin khác:

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên
Trang nhập điểm của giáo viên
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Bình
Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh
Báo giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
Báo Mực tím - Khăn quàng đỏ - Nhi đồng
Lên Đầu Trang
Lượt Truy Cập:

1,329,961

Đang Xem:

12

Copyright © THCS Trường Chinh 2013.   www.thcstruongchinh.vn
Design by Hệ thống giữ xe thông minh